Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Cơ cấu tổ chức

                                      DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ GTVT THANH HÓA

    

  TT

           Họ và tên

       Chức vụ

    Bộ phận công tác

    Điện thoại

                 Địa chỉ hộp thư  

 

 

 Lãnh đạo Sở 

 

1

 Nguyễn Văn Khiên  

 Giám đốc 

 

 0913025617

 khiennv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

2

 Nguyễn Đức Trung

 Phó giám đốc 

 

 0913293630

 trungnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

3

 Vương Quốc Tuấn

 Phó giám đốc 

 

 0913356889

 tuanvq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng kế hoạch tài chính

 

pkhtc.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

4

 Phạm Văn Chung

 Trưởng phòng

 Phòng kế hoạch tài chính

 0912211549

 chungpv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

5

 Nguyễn Văn Việt

 Phó TP

 Phòng kế hoạch tài chính

 0912569777

 vietnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

6

Lưu Vũ Linh

 Phó TP

Phòng kế hoạch tài chính

0913745234

linhlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

7

 Nguyễn Đình Như

 Chuyên viên

 Phòng kế hoạch tài chính

 0989811646

 nhund.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

8

 Trần Thị Thoa

 Chuyên viên

Phòng kế hoạch tài chính

 0904299977

 thoatt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

9

 Nguyễn Thị Hằng

 Chuyên viên

 Phòng kế hoạch tài chính

 0984065575

 hangnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

10

Nguyễn Thành Cương 

Chuyên viên

 Phòng kế hoạch tài chính

 0983225096

 cuongnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

11

 Lê Như Tiên Phong

Chuyên viên

 Phòng kế hoạch tài chính 

 0901744888 

 phonglnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Văn phòng Sở

02373.852360

 vps.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

12
 Phạm Xuân Bài
Chánh 
văn phòng
 Văn phòng
 0912030187
 baipx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

13

 Phạm Hoài Nam 

Phó Chánh văn phòng

 Văn phòng

 0943077099

 namph.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

14

 Mai Xuân Tình

Phó Chánh văn phòng

 Văn phòng

 0983022001

 tinhmx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

15

 Nguyễn Tiến Trung 

 Chuyên viên

 Văn phòng

 0944849686

 trungnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

16

 Vũ Thị Khánh 

 Chuyên viên

 Văn phòng

0912186518

khanhvt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

17

 Bùi Thị Hương

 Chuyên viên

 Văn phòng

0984653697

huongbt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

18

 Phan Tố Nga

 Văn thư   

 Văn phòng

0904716234

ngapt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

19

 Nguyễn Thị Phương

Văn thư

Văn phòng

0917327238

phuongnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

20

 Phạm Thành Long 

Chuyên viên 

Văn phòng 

0915978106

longpt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

21

 Bùi Đình Thảo 

 Lái xe 

 Văn phòng 

 09798814699

 

22

 Lê Văn Tuấn 

 Lái xe 

 Văn phòng 

 0978819679

 

 

Phòng quản lý vận tải

 

qlvt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

23

 Vũ Minh Thuận

Trưởng phòng 

Phòng quản lý vận tải

0903778239

thuanvm.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

24

 Nguyễn Văn Luật

Phó TP

Phòng quản lý vận tải

0912094209

luatnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

25

 Phạm Hồng Cường

Phó TP

Phòng quản lý vận tải

0982547789

cuongph.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

26

 Dương Thái Học

Chuyên viên

Phòng quản lý vận tải

0913293887

hocdt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

27

 Mai Văn Phương  

Chuyên viên 

Phòng quản lý vận tải

0984523961

phuongmv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

28

 Mai Văn An 

Chuyên viên 

Phòng quản lý vận tải 

0986204533

anmv.sgtvt@thanhoa.gov.vn

 

Phòng quản lý phương tiện và người lái

 

qlptnl.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

29

 Lại Thế Khái 

 Trưởng phòng 

Phòng QLPT&NL

0916599929

khailt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

30

 Lê Văn Tuấn

Phó TP

Phòng QLPT&NL

0912030035

tuanlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

31

 Phạm Văn Thuận

Chuyên viên

Phòng QLPT&NL

0973911980

thuanpv.sgtvt@thanhhoa,gov.vn

32

 Mai Thị Thảo

Chuyên viên

Phòng QLPT&NL

0976247273

thaomt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

33

 Lê Văn Tự

Chuyên viên

Phòng QLPT&NL

0936733556

tulv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 34

 Nguyễn Văn Minh   Chuyên viên   Phòng QLPT&NL   0915799665 minhnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng thẩm định KHKT

 

ptdkt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

35

 Trịnh Xuân Nguyên

Trưởng phòng 

Phòng thẩm định KHKT

0913373727

nguyentx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

36

 Nguyễn Đăng Dinh

Phó TP 

Phòng thẩm định KHKT

0936326838

dinhnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

37

 Ngô Thanh Sơn 

Phó TP

Phòng thẩm định KHKT

0913293783

sonnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

38

 Lê Văn Thọ

Chuyên viên

Phòng thẩm định KHKT

0945400345

tholv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

39

 Nguyễn Xuân Chung

Chuyên viên

Phòng thẩm định KHKT

0935171984

chungnx.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

40

 Nguyễn Đức Trình

Chuyên viên

Phòng thẩm định KHKT

0989103217

trinhnd.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

41

 Hoàng Văn Tú

Chuyên viên

Phòng thẩm định KHKT

0918582013

tuhv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng quản lý giao thông NT

 

pqlgtnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

42

 Đinh Quang Trung

Trưởng phòng 

Phòng quản lý GTNT

0913356826

trungdq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

43

 Nguyễn Thanh Tùng 

Chuyên viên 

Phòng quản lý GTNT

0918080898

tungnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Phòng quản lý giao thông

 

pqlgt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

44

 Lý Văn Thích

Trưởng phòng 

Phòng quản lý giao thông

0949777945

thichlv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

45

 Hoàng Văn Tuyển 

Phó TP

Phòng quản lý giao thông

0912028863

tuyenhv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

46

 Hoàng Văn Trung

Phó TP

Phòng quản lý giao thông

0913538399

trunghv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

47

 Nguyễn Tấn Sinh

Chuyên viên

Phòng quản lý giao thông

0912582653

sinhnt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

48

 Nguyễn Văn Tâm

Chuyên viên

Phòng quản lý giao thông

0913014131

tamnv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

49

 Lê Quang Long

Chuyên viên

Phòng quản lý giao thông

0986091767

longlq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

50

 Trịnh Quốc Tuấn

Chuyên viên

Phòng quản lý giao thông

0974367111

tuantq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

51

 Hoàng Vũ Thạo

Chuyên viên

Phòng quản lý giao thông

0917279517

thaohv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

52

 Lê Tiến Vượng

Chuyên viên

Phòng quản lý giao thông

0936886199

vuonglt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

 

ttdkxcg.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

53

 Lâm Minh Phúc

Giám đốc

Trung tâm đăng kiểm

0913293741

phuclm.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

Trường trung cấp nghề GTVT

 
truongtcngtvt.sgtvt
@thanhhoa.gov.vn

54

 Phan Thanh Hải

Hiệu trưởng

Trường TCNGTVT

0913269365

haipt.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

55

 Đỗ Văn Thuân

Phó hiệu trưởng

Trường TCNGTVT

0913269462

thuandv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

56

 Hoàng Thị Lam

Phó hiệu trưởng

Trường TCNGTVT

0912582247

lamht.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

 

Thanh tra Sở 

 

thanhtra.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

57

 Trịnh Ngọc Minh

Chánh thanh tra

Thanh tra Sở

0903253416

minhtn.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

58

 Lê Sỹ Do

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra Sở

0912648323

dols.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

59

 Lê Văn Lương

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra Sở

0903494111

luonglv.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

60

 Vương Quốc Quân 

Phó Chánh thanh tra

Thanh tra Sở

0904171425

quanvq.sgtvt@thanhhoa.gov.vn

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn