Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Hướng dẫn thực hiện công tác tuần đường, tuần kiểm đối với đường địa phương.

Đối với các tuyến đường tỉnh có quy mô và lưu lượng vận tải tương đương với quốc lộ, có thể vận dụng Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT để xây dựng quy định tuần đường, tuần kiểm cho địa phương.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện công tác tuần đường, tuần kiểm đối với đường địa phương.

Theo đó, Tổng cục ĐBVN đã xây dựng, trình Bộ GTVT xem xét, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các cơ quan tham mưu, các Sở GTVT và được Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019.

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư là quy định về công tác tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc hệ thống đường trung ương là phù hợp với các quy định của Luật Giao thông đường bộ: Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (điểm a Khoản 4 Điều 52); Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về giao thông đường bộ theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi địa phương (Khoản 6 Điều 85).

Hệ thống đường địa phương hiện nay rất đa dạng (dài 643.183 km chiếm 96,20% tổng chiều dài đường bộ) bao gồm hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã và đường giao thông nông thôn. Do đó việc quy định tuần đường, tuần kiểm cho tất cả các loại đường địa phương là không khả thi; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Luật Giao thông đường bộ để quy định phù hợp với đặc điểm giao thông, nguồn lực, đội ngũ công chức từng cấp. Đối với các tuyến đường tỉnh có quy mô và lưu lượng vận tải tương đương với quốc lộ, có thể vận dụng Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT để xây dựng quy định tuần đường, tuần kiểm cho địa phương.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn