Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Lịch tiếp công dân năm 2017 của Sở GTVT Thanh Hóa

Ngày 07/02/2017, Sở GTVT ban hành thông báo số 397/TB-SGTVT về Lịch tiếp công dân 2017 của Sở GTVT Thanh Hóa.

Giám đốc Sở thực hiện tiếp công dân định kỳ một tháng 2 lần, cụ thể: 
Tháng Ngày tiếp Người tiếp Chức vụ
Tháng 2
 
06 (thứ 2) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
20( thứ 2) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
Tháng 3
 
06 (thứ 2) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
20( thứ 2) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
Tháng 4
 
05 (thứ 4) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
20( thứ 5) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
Tháng 5
 
05 (thứ 6) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
22( thứ 2) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
Tháng 6
 
05 (thứ 2) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
20( thứ 3) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
Tháng 7
 
05 (thứ 4) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
20( thứ 5) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
Tháng 8
 
07 (thứ 2) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
21( thứ 2) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
Tháng 9
 
05(thứ 3) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
20( thứ 4) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
Tháng 10
 
05 (thứ 5) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
20( thứ 6) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
Tháng 11
 
06 (thứ 2) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
20( thứ 2) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
Tháng 12
 
05 (thứ 3) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
20 (thứ 4) Trần Văn Hải Giám đốc Sở
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn