Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Lịch sát hạch Giấy phép lái xe

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11 năm 2017

Ngày 25/10/2017, Sở GTVT ban hành kế hoạch số 3633/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 11 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 10 năm 2017

Ngày 25/09/2017, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 3248/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 10/2017 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9 năm 2017

Ngày 24/08/2017, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 2899/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấp phép lái xe tháng 9 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8 năm 2017

Ngày 24/07/2017, Sở GTVT ban hành kế hoạch số 2408/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8 năm 2017.