Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Lịch sát hạch Giấy phép lái xe

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 11 năm 2018

Ngày 22/10/2018, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 3844/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 11 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2018

Ngày 24/09/2018, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 3437/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 10 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 9 năm 2018

Ngày 23/08/2018, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 2999/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 8 năm 2018

Ngày 24/07/2018, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 2554/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 7 năm 2018

Ngày 22/6/2018, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 2087/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 7 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 6 năm 2018

Ngày 23/5/2018, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 1684/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 5 năm 2018

Ngày 19/04/2018, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 1267/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 5 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 4 năm 2018

Ngày 22/03/2018, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 844/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp GPLX tháng 4 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 3 năm 2018

Ngày 23/02/2018, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 517/KH-SGTVT về kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 3 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 2 năm 2018

Ngày 22/01/2018, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 255/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.