Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Lịch sát hạch Giấy phép lái xe

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 9 năm 2017

Ngày 24/08/2017, Sở GTVT ban hành Kế hoạch số 2899/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấp phép lái xe tháng 9 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8 năm 2017

Ngày 24/07/2017, Sở GTVT ban hành kế hoạch số 2408/KH-SGTVT về Kế hoạch đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 8 năm 2017.