Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa
Trang chủ   /  
Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3
Tên thủ tục  Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3
Loại thủ tục Lĩnh vực Đường Bộ
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện

a) Nộp hồ sơ TTHC:

- Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Giao thông Vận tải tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28 Đại lộ Lê Lợi, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá).

b) Giải quyết TTHC:

- Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, chủ trì tổ chức kiểm tra thực tế, trả kết quả.

Cách thức thực hiện

Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa thực hiện:

- Thụ lý hồ sơ;

- Kiểm tra thực tế trung tâm sát hạch lái xe (Đối với trường hợp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe).

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:                      

* Đối với trường hợp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

* Đối với trường hợp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe bị hỏng, mất, có sự thay đổi nội dung:

- Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động và nêu rõ lý do hỏng hoặc mất.

b) Số lượng hồ sơ:  01 văn bản.

Thời hạn giải quyết

- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, tổ chức kiểm tra, trả kết quả (đối với trường hợp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe).

- 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị, trả kết quả (đối với trường hợp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe bị hỏng, mất, có sự thay đổi nội dung giấy chứng nhận).

Đối tượng thực hiện

- Trung tâm sát hạch lái xe có sự thay đổi về thiết bị sát hạch, chủng loại, số lượng xe cơ giới sử dụng để sát hạch lái xe;

- Trung tâm sát hạch lái xe bị hỏng, mất, có sự thay đổi nội dung giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe.

Cơ quan thực hiện Phòng Quản lý phương tiện & người lái
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Văn bản ghi rõ lý do về việc không cấp;

- Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động (theo mẫu);

Lệ phí

Không có

Phí  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai  
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Trung tâm sát hạch lái xe đã được cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động.

Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe;

- Quyết định số 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ;

 

Các thủ tục liên quan