Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 16

    Hôm nay: 39

    Đã truy cập: 3952415

Chức năng, nhiệm vụ

 

QUY ĐỊNH

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ  thuộc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-SGTVT ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa)

 

       ​A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa tại Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 22/09/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Cơ cấu tổ chức của Sở GTVT gồm 8 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Văn phòng, Thanh tra, Kế hoạch tài chính, Quản lý giao thông, Quản lý giao thông nông thôn, Thẩm định khoa học kỹ thuật, Quản lý vận tải, Quản lý phương tiện và người lái.

Ngoài việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng được quy định tại Phần B, các phòng còn phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao và lưu trữ tài liệu, công văn, hồ sơ, giấy phép các loại theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tốt giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; xây dựng mối quan hệ với các cấp, các ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động nghiệp vụ của phòng.

- Chấp hành các quy định pháp luật và nội quy quy chế cơ quan; thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, nhân viên thuộc phòng đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

       ​B. CHỨC NĂNG,  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

        I. Văn phòng

       1. Chức năng:

          Văn phòng Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là phòng tham mưu, giúp việc của Giám đốc Sở, thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở điều phối hoạt động của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở theo chương trình kế hoạch công tác của Sở; Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện về: công tác tổ chức cán bộ (bao gồm: tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động); công tác đào tạo, công tác pháp chế; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác tài chính, kế toán, tiền lương, chế độ chính sách; công tác quản trị, bảo mật, bảo vệ, quân sự của cơ quan; công tác cải cách hành chính, công tác dân vận và quy chế dân chủ của Sở.

       2. Nhiệm vụ:

          2.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trong công tác tổ chức cán bộ:

          - Chủ trì xây dựng dự thảo để Giám đốc Sở trình UBND Tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.

          - Chủ trì tham mưu trình Giám đốc Sở phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

          - Chủ trì xây dựng dự thảo để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các phòng, ban tham mưu, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh dự thảo quyết định thành lập và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.

          - Chủ trì tham mưu trình Giám đốc Sở phê duyệt quy hoạch cán bộ theo thẩm quyền hoặc trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tổ chức, cán bộ, các văn bản quy định về công tác tổ chức, cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở.

          - Xây dựng trình Giám đốc các quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ; tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện.

          - Tổ chức thực hiện quy trình nhận xét đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định của cấp có thẩm quyền và phân cấp quản lý của Sở; là thành viên thường trực Hội đồng kỷ luật của Sở.

          - Chủ trì tham mưu trình Giám đốc đề nghị Sở Nội vụ thẩm đình, trình UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương; là thành viên thường trực của Hội đồng nâng lương của Sở.

          - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

          - Quản lý hồ sơ cán bộ,công chức của cơ quan Sở, cán bộ chủ chốt các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

          - Xây dựng kế hoạch, chế độ chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong Ngành, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp. Phối hợp với các tổ chức có liên quan trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức theo quy định của pháp luật.

          - Chủ trì, phối hợp với các tổ chức liên quan: Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ giao thông của UBND các huyện, thành phố, thị xã trong Tỉnh.

          2.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực hành chính quản trị:

          - Thường trực công tác cải cách hành chính, áp dụng tiêu chuẩn ISO tại cơ quan Sở;

          - Giúp Giám đốc Sở thực hiện công việc phối hợp hoạt động của Lãnh đạo Sở, giữa các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

          - Phối hợp với các đơn vị báo chí, xuất bản và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Ngành;

          - Theo dõi, rà soát, hệ thống, chuẩn hóa, công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở; là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở.

          - Tham mưu các quy định về quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản, lưu trữ và khai thác các tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

          - Tiếp nhận, quản lý và chuyển các loại văn bản đi, đến; quản lý các loại con dấu chuyên môn của Sở đảm bảo đúng quy định.

          - Quản lý Hệ chương trình quản lý hồ sơ công việc Sở GTVT (TDOffice); Quản lý trang thông tin điện tử Sở GTVT; Quản lý mạng điện thoại, fax bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

          - Thực hiện công tác lễ tân của các cuộc họp, hội nghị của Sở,  bao gồm: giấy mời, bố trí phòng họp, phục vụ đón, tiếp khách.

          - Tổ chức thực hiện công tác an ninh, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, công tác tự vệ - quân sự, sử dụng điện nước, vệ sinh cơ quan, xây dựng và giữ gìn nếp sống văn minh, văn hóa công sở; đảm bảo trật tự kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của cơ quan.

          - Phối hợp với Công đoàn cơ quan Sở động viên thăm hỏi gia đình, cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thực hiện công việc hiếu, hỷ .v.v…

          2.3. Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện về công tác tài chính, tài sản, kế toán:

          - Chủ trì xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành các quy chế, quy định, chính sách trong lĩnh vực tài chính, tài sản, kế toán thuộc thẩm quyền của Sở; tham mưu hướng dẫn và quản lý nhà nước về tài chính, tài sản đối với các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, tổ chức thu và quản lý các loại phí, lệ phí đúng quy định của Nhà nước; quản lý tài chính kế toán của Ban ATGT tỉnh (phần kinh phí được để lại theo quy định của ban và các nguồn kinh phí khác khi được Lãnh đạo Sở giao).

          - Thực hiện công tác kế toán tài vụ văn phòng, quản lý tài chính nguồn vốn sự nghiệp hành chính được cấp thẩm quyền giao cho cơ quan và tổ chức thực hiện kế hoạch thu – chi tài chính đúng quy định, quản lý sử dụng chi tiêu nguồn kinh phí đúng định mức và tiết kiệm.

          - Tham mưu duyệt dự toán kinh phí cho cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc. Quyết toán vốn sự nghiệp hành chính của cơ quan, vốn của các đơn vị sự nghiệp đúng quy định của Nhà nước.

          - Thực hiện quản lý tài chính, đất đai, trụ sở, các tài sản của cơ quan. Lập kế hoạch năm, quý về việc sửa chữa nâng cấp trụ sở, trang thiết bị làm việc, đảm bảo phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan Sở và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định

          - Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc cơ quan Sở theo quy định của pháp luật

          2.4. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ pháp chế:

          - Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật về Giao thông vận tải.

          - Thẩm định các văn bản quan trọng của Sở do các phòng ban soạn thảo trình Lãnh đạo Sở ký như các cơ chế, quy chế, quyết định, quy định...

          - Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến các văn bản pháp quy của UBND tỉnh, các quy định hành chính do Sở soạn thảo.

          - Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của UBND Tỉnh.

          - Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành các Quy chế, Nội quy của cơ quan Sở nhằm tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính.

          - Tổ chức, phối hợp với Thanh tra việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi của Sở; nghiên cứu đề xuất với Lãnh đạo Sở phương hướng, biện pháp xử lý các phản ánh, kiến nghị; đôn đốc các phòng, ban, đơn vị được giao giải quyết, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị.

          2.5. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng:

          - Xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành Quy chế thi đua khen thưởng; chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực; Là thành viên thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở.

          - Xây dựng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng của Sở; quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của Ngành; thực hiện việc tổ chức trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật

          2.6. Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp và theo dõi các nhiệm vụ công việc giao cho các phòng, ban

          - Ghi chép, thông báo kết quả các cuộc họp của Ban giám đốc, theo dõi đôn đốc, tổng hợp các nhiệm vụ được giao cho các phòng, ban.

          - Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp cho Lãnh đạo Sở và bố trí phòng họp theo các lịch họp.   

          2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

          3. Biên chế:

Tổ chức của Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, không quá 03 Phó Chánh Văn phòng; tối đa 12 công chức, 4 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Chánh Văn phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của Văn phòng.

- Phó Chánh Văn phòng: Giúp Chánh Văn phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên, Hợp đồng lao động trong Văn phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.

 - Các chuyên viên, hợp đồng lao động: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​

 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.

Ngoài ra Văn phòng Sở còn có một số hợp đồng lao động khoán công việc để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị như: lái xe, bảo vệ, vệ sinh...

       II. Thanh tra:

          1. Chức năng:

Thanh tra Sở là cơ quan thuộc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ GTVT.

          2. Nhiệm vụ:

          2.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.

- Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; trường hợp cấp thiết, để kịp thời ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra đối với công trình giao thông đường bộ, được phép dừng phương tiện giao thông và yêu cầu người điều khiển phương tiện giao thông thực hiện các biện pháp để bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.

- Thanh tra viên được phép dừng phương tiện đường bộ trong các trường hợp sau đây: buộc chấm dứt hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 55, Luật xử lý vi phạm hành chính; khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 86, Luật Giao thông đường bộ (cụ thể: vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường bộ; vượt khổ giới hạn cho phép của cầu, đường bộ; đổ đất, vật liệu xây dựng, các vật liệu trái phép khác lên đường bộ hoặc vào hành lang an toàn đường bộ; xe bánh xích lưu thông trên đường mà không có biện pháp bảo vệ đường theo quy định).

- Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và tại cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ.

- Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, vận tải đường thủy nội địa, phương tiện, thuyền viên và người lái phương tiện.

- Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải trong phạm vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải.

- Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý.

          2.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo :

- Chủ trì tham mưu giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân gửi đến Sở GTVT

- Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2.3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các Kết luận sau  Thanh tra, Kiểm toán đối với Sở GTVT.

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thanh tra và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

          3. Biên chế:

Tổ chức của Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, không quá 03 Phó Chánh Thanh tra; tối đa 29 công chức, 50 viên chức, 03 hợp đồng lao động trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Chánh Thanh tra: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của đơn vị.

- Phó Chánh Thanh tra: Giúp Chánh Thanh tra trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên, thanh tra viên trong đơn vị thuộc phạm vi được giao phụ trách.

 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Thanh tra, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​

 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.

Ngoài ra Thanh tra Sở còn có một số hợp đồng lao động khoán công việc để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị như: lái xe, bảo vệ, vệ sinh...

          III. Phòng Kế hoạch tài chính

          1. Chức năng:

          Phòng Kế hoạch -Tài chính là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác Quy hoạch, Kế hoạch trong các lĩnh vực giao thông vận tải, công tác quản lý đầu tư xây dựng; Công tác quản lý tài chính chuyên ngành; Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh.

          2. Nhiệm vụ:

2.1.  Công tác Quy hoạch, kế hoạch:

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở đối với công tác quy hoạch GTVT trong và ngoài ngành, góp ý kiến đối với quy hoạch chương trình đề án, góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư dự án lĩnh vực ngoài ngành.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm, trung và dài hạn của ngành; xây dựng các đề án, quy hoạch có nội dung tích hợp nhiều lĩnh vực của ngành

- Theo dõi công tác quy hoạch, tình hình thực hiện cá dự án trọng điểm do trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh, các dự án cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt

          - Chủ trì tham mưu cho Giám đốc Sở Quyết định giao nhiệm vụ cho các Ban QLDA.

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở quyết định giao nhiệm vụ ký hợp đồng, chấp thuận hợp đồng cho các Phòng, BQLDA thuộc Sở với các nhà thầu tư vấn, xây lắp, đơn vị quản lý thường xuyên, phân bổ nguồn vốn được giao hàng năm theo kế hoạch, chấp thuận giải ngân đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

          - Chủ trì, phối hợp với các Ban QLDA và các phòng chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở quyết định các nội dung về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu (Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, thành lập tổ chuyên gia xét thầu, tổ thẩm định kết quả đấu thầu,  trình duyệt theo quy định).

          - Tham mưu ký kết hợp đồng ủy thác quản lý dự án giữa Sở GTVT với các Ban QLDA chuyên ngành

          2.2. Công tác tổng hợp, báo cáo:

          - Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động của ngành theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm; báo cáo giám sát đầu tư các dự án. Tổng hợp báo cáo thống kê, các lĩnh vực của ngành theo định kỳ và các yêu cầu đột xuất khác.

          2.3. Công tác quản lý tài chính chuyên ngành:

          - Tham mưu công tác quản lý tài chính kế toán chuyên ngành; quản lý tài chính kế toán nguồn quỹ bảo trì đường bộ Trung ương, địa phương.

          - Tham mưu theo dõi, đôn đốc công tác quyết toán các dự án do Sở GTVT làm Chủ đầu tư

          - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.

          3. Biên chế:

Tổ chức của Phòng Kế hoạch tài chính có 01 Trưởng phòng, không quá 03 Phó Trưởng phòng; tối đa 9 công chức nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Trưởng phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của phòng.

- Phó Trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các đồng chí trong phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.

 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​

 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.

          IV. Phòng Quản lý giao thông

          1. Chức năng:

Phòng Quản lý giao thông là phòng chuyên môn, tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; công tác an toàn giao thông liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông; công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt thuộc phạm vi được giao quản lý.

          2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách chuyên ngành liên quan đến công tác quản lý, bảo trì hệ thống công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo trì hệ thống công trình giao thông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Phân loại, đánh giá, xếp loại các đường phục vụ tính cước vận tải. Cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; chấp thuận và giấy phép thi công công trình xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường thủy nội địa trên các tuyến được giao nhiệm vụ quản lý.

- Cơ quan đầu mối tổ chức phối hợp các lực lượng của ngành và địa phương để thực hiện các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chống lấn chiếm hành lang ATGT; phối hợp với Thanh tra tham mưu các nội dung đề nghị chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

- Tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ ủy thác, đường tỉnh, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt theo nhiệm vụ giao: Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính Sở xây dựng kế hoạch sửa chữa định kỳ, đột xuất các công trình đường bộ, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt,…; chủ trì công tác nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Ban QLDA thực hiện nhiệm vụ bảo trì các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt.

- Tham mưu nâng cấp quản lý đường tỉnh lên quốc lộ; phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở; tham mưu thực hiện công tác đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tham mưu về công tác điều tiết, phân luồng, tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn; theo dõi, tham mưu xử lý các vị trí mất an toàn giao thông.

- Tham gia ý kiến chấp thuận địa điểm, chủ trương đầu tư đối với các dự án cửa hàng xăng dầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.

          3. Biên chế:

Tổ chức của Phòng Quản lý giao thông có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng; tối đa 8 công chức nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Trưởng phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của phòng.

- Phó Trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên trong phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.

 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​

 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.

          V. Phòng Quản lý giao thông nông thôn

          1. Chức năng:

Phòng Quản lý giao thông nông thôn là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.

          2. Nhiệm vụ:

- Tham gia các đề án quy hoạch trong và ngoài ngành có liên quan đến lĩnh vực giao thông cấp huyện, xã;

- Tham mưu nâng cấp quản lý đường huyện lên đường tỉnh.

- Tham gia ý kiến chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đường GTVT khi các địa phương đề xuất.

- Tham mưu đầu tư, sửa chữa các cầu, tràn các tuyến đường GTNT của các địa phương.

- Xây dựng đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách chuyên ngành liên quan đến công tác giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh

- Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành các văn bản quản lý về giao thông nông thôn thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở;

- Tham mưu cho Lãnh đọa Sở thực hiện công tác quản lý như nước về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường huyện, xã trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu xây dựng giao kế hoạch vốn thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển GTNT, đồng thời kiểm tra, hướng dẫn quá trình thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện công tác GTNT để phục vụ quản lý và báo cáo đột xuất, định kỳ theo phần hành nhiệm vụ được giao;

- Hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình GTNT trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các huyện, thị kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hệ thống đường GTNT để có biện pháp quản lý;

- Tham gia hội đồng nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng công trình GTNT theo các quy định pháp luật hiện hành;

- Tham gia công tác phối hợp Dân vận; công tác XDCS và thực hiện QCDC và chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tham mưu thẩm tra các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tham mưu góp ý quy hoạch GTNT của các địa phương

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.

          3. Biên chế:

Tổ chức của Phòng Quản lý giao thông nông thôn có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng; tối đa 5 công chức nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Trưởng phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của phòng.

- Phó Trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên trong phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.

 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​

 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.

          VI. Phòng Thẩm định khoa học kỹ thuật

          1. Chức năng:

Phòng Thẩm định KHKT là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; quản lý của chủ đầu tư về đầu tư xây dựng; công tác ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực giao thông.

          2. Nhiệm vụ:

       2.1. Chủ trì:

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và thẩm định dự toán (gồm cả hồ sơ điều chỉnh tương ứng) các công trình giao thông theo quy định của của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

- Thẩm định, trình phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa theo phân cấp; thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai đối với các tuyến đường tỉnh, soát xét trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam thẩm định, phê duyệt đối với các Quốc lộ được ủy thác quản lý.

- Thẩm định, trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát, thiết kế các bước đối với các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của Sở GTVT và phân cấp, ủy quyền.

- Triển khai thực hiện, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng giao thông. Chủ động nghiên cứu, đề xuất và xây dựng bổ sung các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng công trình.

- Tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, triển khai về công tác khoa học kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực giao thông.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện chất lượng, tiến độ công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao.

- Xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành các văn bản quy định về công tác quản lý chất lượng; kiểm tra và hướng dẫn thực hiện.

- Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra về công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ các công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp, ủy quyền và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.

- Tham mưu công tác giải quyết xử lý kỹ thuật hiện trường.

- Đề xuất ý kiến về quy mô kỹ thuật (khi có yêu cầu) đối với các dự án xây dựng công trình giao thông. Góp ý kiến về quy mô kỹ thuật, thiết kế cơ sở các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Tham mưu công tác GPMB, tiến độ thi công của các dự án do Bộ GTVT, các đơn vị thuộc Bộ GTVT triển khai trên địa bàn tỉnh khi được UBND tỉnh giao.

       2.2. Tham gia, phối hợp:

- Tham gia thẩm định công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá năng lực các đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công tham gia các dự án, công trình giao thông do Sở làm Chủ đầu tư khi có yêu cầu. Tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ thuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với phòng, ban trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cấp có thẩm quyền và công tác sự cố công trình....

- Tham gia công tác phòng chống khắc phục bão lũ, công bảo trì.

- Phối hợp với các phòng, ban tham gia ý kiến về công tác lập quy hoạch, chủ trương đầu tư, cấp phép, đấu nối, chấp thuận địa điểm, công tác GPMB.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

          3. Biên chế:

Tổ chức của Phòng Thẩm định KHKT có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng; tối đa 7 công chức nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Trưởng phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của phòng.

- Phó Trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên trong phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.

 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​

 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.

          VII. Phòng Quản lý vận tải

          1. Chức năng:

       Phòng Quản lý vận tải là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động vận tải, thực hiện công tác đăng kiểm, đăng ký phương tiện thủy nội địa; thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.

          2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực vận tải

 - Tham mưu ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về lĩnh vực vận tải; thực hiện công tác đăng kiểm, đăng ký phương tiện thủy nội địa.

- Tham mưu, hướng dẫn thực hiện và tổ chức quản lý hoạt động vận tải theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Tham mưu công tác quản lý doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ vận tải theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu triển khai chỉ tiêu vận tải của ngành sau khi có thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của cấp có thẩm quyền.

- Thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ do tỉnh quản lý;

- Tham mưu công bố hoạt động cảng thủy nội địa, cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, cấp phép hoạt động bến khách ngang sông.

- Tham mưu chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa, cảng thủy nội địa

- Quản lý hoạt động của các đơn vị, tổ chức, cá nhân làm công tác vận tải và dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh (trừ nhiệm vụ giám sát hoạt động xe buýt theo hợp đồng và phương án được phê duyệt, đã được UBND tỉnh giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa thực hiện tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 01/7/2019).

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải.

- Thực hiện công tác phòng chống bão lụt theo kế hoạch của Sở.

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp số liệu vận tải hàng hóa (vận chuyển, luân chuyển), vận tải hành khách (vận chuyển, luân chuyển), số liệu hàng hóa và hành khách qua cảng hàng không, số liệu hàng hóa qua các cảng biển, tổng doanh thu ngành vận tải trên địa bàn tỉnh.

- Cập nhật thông tin, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của phòng; công tác cải cách hành chính, rà soát văn bản thuộc lĩnh vực được giao và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.

          3. Biên chế:

Tổ chức của Phòng Quản lý vận tải có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng; tối đa 7 công chức nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Trưởng phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của phòng.

- Phó Trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên trong phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.

 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​

 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.

          VIII. Phòng Quản lý Phương tiện & người lái

          1. Chức năng:

          Phòng Quản lý phương tiện và người lái là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; có chức năng tham  mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phương tiện và người lái trên địa bàn tỉnh, bao gồm:  Đào tạo, sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Đăng ký xe máy chuyên dùng; Tổ chức thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa. Ngoài ra còn thực hiện những nhiệm vụ khác có liên khi  được Giám đốc Sở yêu cầu.

          2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực PTNL

- Tham mưu cho Giám đốc Sở để hướng dẫn, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với các cơ sở đào tạo lái xe và trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh.

         - Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành quyết định để tổ chức thực hiện việc sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại các trung tâm sát hạch lái xe, sân sát hạch trên địa bàn tỉnh có đủ điều kiện theo quy định.

         - Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng quy chế Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam trong việc quản lý hoạt động của các Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đóng trên địa bàn tỉnh.

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác tổ chức thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở để triển khai thực hiện các thủ tục hành chính của đơn vị thuộc danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

          - Phối hợp với Văn phòng Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ thu phí, Lệ phí sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; xây dựng dự toán mua phôi, ấn chỉ, vật tư giấy phép lái xe hàng năm và các khoản Phí, lệ phí khác có liên quan.

         - Phối hợp với Văn phòng Sở để rà soát, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đã được Bộ GTVT công bố để báo cảo Chủ tịch UBND tỉnh công bố bãi bỏ hoặc công bố mới theo quy định của Chính phủ.

          - Thực hiện nhiệm vụ Cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa.

          - Thực hiện nhiệm vụ Đăng ký xe máy chuyên dùng.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

          3. Biên chế:

Tổ chức của Phòng Quản lý Phương tiện và người lái có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng; tối đa 7 công chức nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.

- Trưởng phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của phòng.

- Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên trong phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.

 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​

 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.

       ​C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN         

1. Trưởng các phòng có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy định này tới từng cán bộ, công chức, người lao động thuộc quyền quản lý.    

2. Cán bộ, công chức, người lao động có trách nhiệm thực hiện hiện nghiêm túc Quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những nội dung chưa phù hợp cần sửa đổi bổ sung, các phòng báo cáo bằng văn bản gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp trình Giám đốc Sở xem xét quyết định.

3. Các đơn vị thuộc Sở xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc đơn vị và báo cáo về Sở./.        

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn