Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
Tăng cường quản lý hoạt động nạo vét trong vùng cảng biển

Sở Giao thông – Vận tải đã, đang phối hợp với các sở, ngành có liên quan của tỉnh và các địa phương, triển khai thực hiện Nghị định số 159/2018/NĐ–CP ngày 28–11–2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa

Cảng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Với các nội dung, trước khi tiến hành hoạt động nạo vét, đơn vị thi công nạo vét thông báo kế hoạch triển khai thực hiện (thời gian, tiến độ thi công, quy mô công trình, chủng loại và số lượng phương tiện thi công, hình thức thực hiện) đến cơ quan quản lý chuyên ngành (Cảng vụ Hàng hải khu vực, cơ quan quản lý đường thủy nội địa khu vực), chính quyền địa phương nơi có công trình và có bảng niêm yết tại công trường trong suốt quá trình thi công. Bảng niêm yết thể hiện các nội dung về cơ quan phê duyệt, chủ đầu tư, nhà đầu tư, tổ chức tư vấn giám sát, đơn vị thi công, quy mô công trình, tiến độ thi công, thời gian bắt đầu thi công, thời gian hoàn thành, nguồn vốn thực hiện, hình thức thực hiện... Các dự án nạo vét cơ bản thuộc đường thủy nội địa phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp tỉnh chấp thuận phương án thực hiện theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Trường hợp các dự án nạo vét cơ bản thuộc đường thủy nội địa có đê còn phải lấy ý kiến của UBND cấp tỉnh quản lý; đối với dự án nạo vét cơ bản ở các tuyến đường thủy nội địa có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt hoặc thuộc địa bàn từ 2 tỉnh trở lên, phải lấy ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi phê duyệt dự án... Chủ đầu tư, nhà đầu tư công trình nạo vét trong vùng cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa chịu trách nhiệm tổ chức giám sát công tác thi công, đổ chất nạo vét trong suốt thời gian từ khi bắt đầu đến khi kết thúc hoạt động nạo vét.

Sở Giao thông - Vận tải tham mưu báo cáo UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa. Hàng năm, lập kế hoạch bảo trì đường thủy nội địa địa phương trình UBND tỉnh đối với công tác nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa địa phương sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh quản lý. Lập mới hoặc sửa đổi, bổ sung danh mục khu vực nạo vét trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố danh mục đối với công tác nạo vét vùng nước đường thủy nội địa địa phương kết hợp thu hồi sản phẩm.

Nguồn: baothanhhoa.vn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn