Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 33

    Hôm nay: 949

    Đã truy cập: 4608751

Chức năng, nhiệm vụ

QUY ĐỊNH

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng
thuộc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
(Ban hành kèm theo Quyết định số  661 /QĐ-SGTVT ngày 16/6/2021
của Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa)
 
A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa tại Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 22/09/2009 của UBND tỉnh Thanh Hoá; Thông tư liên lịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ.
Cơ cấu tổ chức của Sở GTVT gồm Ban Lãnh đạo Sở, 08 phòng, 02 đơn vị sự nghiệp công lập.
Các phòng thuộc Sở gồm:
(1) Văn phòng;
(2) Thanh tra;
(3) Phòng Kế hoạch tài chính;
(4) Phòng Quản lý giao thông;
(5) Phòng Quản lý vận tải;
(6) Phòng Quản lý phương tiện và người lái;
(7) Phòng Quản lý giao thông nông thôn;
(8) Phòng Thẩm định khoa học kỹ thuật.
Các phòng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ chung như sau:
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao và lưu trữ tài liệu, văn bản, hồ sơ, giấy phép các loại theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp tốt giữa các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; xây dựng mối quan hệ với các cấp, các ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động nghiệp vụ của phòng.
- Chấp hành các quy định pháp luật và nội quy quy chế cơ quan; thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, nhân viên thuộc phòng đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, các phòng thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng được quy định tại Phần B.
B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 
I. Văn phòng
          1. Chức năng
          Văn phòng Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Văn phòng) là phòng tham mưu, giúp việc của Giám đốc Sở, thực hiện chức năng giúp Giám đốc Sở điều phối hoạt động của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở theo chương trình kế hoạch công tác của Sở; tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện về: công tác tổ chức cán bộ (bao gồm: tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động); công tác đào tạo, công tác pháp chế; công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật; công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; chế độ chính sách của cán bộ, công chức, người lao động; công tác quản trị, bảo mật, bảo vệ, quân sự của cơ quan; công tác cải cách hành chính, công tác dân vận và quy chế dân chủ của Sở.
           2. Nhiệm vụ và quyền hạn
          2.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trong công tác tổ chức, cán bộ:
          - Chủ trì xây dựng dự thảo để Giám đốc Sở trình UBND Tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.
          - Chủ trì tham mưu trình Giám đốc Sở phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
          - Chủ trì xây dựng dự thảo để Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quyết định thành lập, sát nhập, giải thể các phòng, ban tham mưu, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh dự thảo quyết định thành lập và xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập do Sở Giao thông vận tải quản lý theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ.
          - Chủ trì tham mưu trình Giám đốc Sở phê duyệt quy hoạch cán bộ theo thẩm quyền hoặc trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tổ chức, cán bộ, các văn bản quy định về công tác tổ chức, cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở.
          - Xây dựng trình Giám đốc các quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ; tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện.
          - Tổ chức thực hiện quy trình nhận xét đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ, công chức theo quy định của cấp có thẩm quyền và phân cấp quản lý của Sở.
          - Chủ trì tham mưu trình Giám đốc đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp. Quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương.
          - Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.
          - Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, lao động của cáp phòng thuộc  Sở, cán bộ chủ chốt các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
          - Xây dựng kế hoạch, chế độ chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong Ngành; cán bộ chủ chốt ở cơ quan Sở và các đơn vị sự nghiệp. Phối hợp với các tổ chức có liên quan trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.
          - Chủ trì, phối hợp với các tổ chức liên quan: Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ giao thông của UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.
          2.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực hành chính quản trị:
          - Tham mưu công tác cải cách hành chính và kiểm tra, đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn ISO tại cơ quan Sở; là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở
          - Giúp Giám đốc Sở thực hiện công việc phối hợp hoạt động của Lãnh đạo Sở, giữa các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
          - Phối hợp với các đơn vị báo chí, xuất bản và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Ngành;
          - Tham mưu các quy định về quản lý và chỉ đạo nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ trong cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản, lưu trữ và khai thác các tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.
          - Tiếp nhận, quản lý và chuyển các loại văn bản đi, đến; quản lý các loại con dấu chuyên môn của Sở đảm bảo đúng quy định.
          - Quản trị phần mềm quản lý hồ sơ công việc Sở GTVT (TDOffice); Quản lý trang thông tin điện tử Sở GTVT; Quản lý mạng tin học, điện thoại, fax bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Quản lý hệ thống thiết bị điện tử, tin học, thiết bị làm việc, các tài sản, phương tiện, trụ sở làm việc của cơ quan Sở, đảm bảo điều kiện làm việc của cơ quan Sở.
          - Thực hiện công tác lễ tân của các cuộc họp, hội nghị của Sở, bao gồm: giấy mời, bố trí phòng họp, phục vụ đón, tiếp khách.
          - Tổ chức thực hiện công tác an ninh, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, công tác tự vệ - quân sự, sử dụng điện nước, vệ sinh cơ quan, xây dựng và giữ gìn nếp sống văn minh, văn hóa công sở; đảm bảo trật tự kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của cơ quan.
          - Phối hợp với Công đoàn cơ quan Sở động viên thăm hỏi gia đình, cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thực hiện công việc hiếu, hỷ .v.v…
          2.3. Tham mưu cho Giám đốc Sở về chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:
          Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc cơ quan Sở theo quy định của pháp luật.
          2.4. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ pháp chế:
          - Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật về Giao thông vận tải.
          - Thẩm định các văn bản quan trọng của Sở do các phòng ban soạn thảo trình Lãnh đạo Sở ký như các cơ chế, quy chế, quyết định, quy định...
          - Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến các văn bản pháp quy của UBND tỉnh, các quy định hành chính do Sở soạn thảo.
          - Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của UBND Tỉnh.
          - Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành các Quy chế, Nội quy của cơ quan Sở nhằm tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính.
          - Tổ chức, phối hợp với Thanh tra việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi của Sở; nghiên cứu đề xuất với Lãnh đạo Sở phương hướng, biện pháp xử lý các phản ánh, kiến nghị; đôn đốc các phòng, ban, đơn vị được giao giải quyết, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị.
          2.5. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng:
          - Xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành Quy chế thi đua khen thưởng; chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực.
          - Xây dựng và quản lý quỹ thi đua, khen thưởng của Sở; quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng của Ngành; thực hiện việc tổ chức trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật.
          2.6. Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp và theo dõi các nhiệm vụ công việc giao cho các phòng, ban:
- Thông báo kết luận các cuộc họp giao ban. Theo dõi đôn đốc, tổng hợp các nhiệm vụ được giao cho các phòng, đơn vị.
          - Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp cho Lãnh đạo Sở và bố trí phòng họp theo các lịch họp.   
          2.7. Thực hiện công tác trực đảng của Đảng bộ Sở.
           2.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.
        3. Biên chế:
Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng; không quá 09 công chức trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm và không quá 10 hợp đồng lao động theo quy định.
- Chánh Văn phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của Văn phòng.
- Phó Chánh Văn phòng: Giúp Chánh Văn phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên, Hợp đồng lao động trong Văn phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.
 - Các chuyên viên, hợp đồng lao động: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Văn phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​
 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.
 
II. Thanh tra
          1. Chức năng:
Thanh tra Sở là cơ quan thuộc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ GTVT.
          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
         2.1. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực Thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành:
- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở.
- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.
- Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở.
- Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; trường hợp cấp thiết, để kịp thời ngăn chặn hậu quả có thể xảy ra đối với công trình giao thông đường bộ, được phép dừng phương tiện giao thông và yêu cầu người điều khiển phương tiện giao thông thực hiện các biện pháp để bảo vệ công trình theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.
- Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc chấp hành các quy định về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và tại cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ.
- Thanh tra, phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính trong việc đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, hoạt động kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới.
- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa, vận tải đường thủy nội địa, phương tiện, thuyền viên và người lái phương tiện.
- Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông vận tải trong phạm vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải.
- Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý.
          2.2. Tham mưu cho Giám đốc Sở về quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo :
- Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.
- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
          2.3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện các Kết luận sau  Thanh tra, Kiểm toán đối với Sở GTVT.
Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật về thanh tra và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
          3. Biên chế:
Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, không quá 02 Phó Chánh Thanh tra (lộ trình theo quy định của Nhà nước); không quá 33 công chức, 50 viên chức trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm và không quá 12 hợp đồng lao động theo quy định.
- Chánh Thanh tra: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của đơn vị.
- Phó Chánh Thanh tra: Giúp Chánh Thanh tra trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên, thanh tra viên trong đơn vị thuộc phạm vi được giao phụ trách.
 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Thanh tra, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​
 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.
 
III. Phòng Kế hoạch tài chính
          1. Chức năng:
          Phòng Kế hoạch tài chính là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác Quy hoạch, Kế hoạch trong các lĩnh vực giao thông vận tải, công tác quản lý đầu tư xây dựng; Công tác quản lý tài chính đầu tư xây dựng và quản lý tài chính của ngành; Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh.
          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
         2.1.  Công tác Quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách
          - Tham mưu cho Giám đốc Sở đối với công tác quy hoạch mạng lưới GTVT trong và ngoài ngành; góp ý kiến đối với quy hoạch, chương trình, đề án về lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì xây dựng các đề án, quy hoạch có nội dung tích hợp nhiều lĩnh vực của ngành.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm; xây dựng kế hoạch trung hạn, dài hạn và hàng năm của ngành; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành; xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của HĐND tỉnh, kế hoạch hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; xây dựng kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá về phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh.
          2.2. Công tác quản lý đầu tư xây dựng
          - Tham mưu công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, theo dõi tiến độ, giải ngân, quyết toán, phân bổ vốn các dự án XDCB Sở GTVT được giao làm Chủ đầu tư.
          - Tham mưu công tác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng, theo dõi tiến độ, giải ngân, quyết toán các dự án bảo trì đường bộ trung ương, đường bộ địa phương, đường sông Trung ương, đường sông địa phương, quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng xe buýt.
          - Tham mưu ký kết hợp đồng ủy thác quản lý dự án giữa Sở GTVT với các Ban QLDA chuyên ngành.
- Theo dõi tình hình thực hiện các dự án trọng điểm do trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực đường bộ, cảng biển, đường thủy, hàng không, đường sắt.
          2.3. Công tác tổng hợp, báo cáo:
          - Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, báo cáo công tác đấu thầu các dự án Sở GTVT được giao làm Chủ đầu tư.
          - Tham mưu tham gia ý kiến đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh (không bao gồm dự án cửa hàng xăng dầu và các dự án liên quan đến lĩnh vực đường thủy).
          - Tham mưu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo công trình giao thông khi Sở GTVT được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ.
          - Tham mưu báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Tham mưu triển khai các thông báo kết luận của Bộ GTVT, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
- Tham mưu dự thảo các bài tham luận, bài phát biểu, nội dung trả lời báo chí cho Lãnh đạo Sở đối với các quy hoạch và các dự án do Sở GTVT làm Chủ đầu tư; chuẩn bị các tài liệu, báo cáo để Lãnh đạo Sở dự họp,...
- Xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá kết quả hoạt động của ngành theo từng tháng, quý, 6 tháng, năm; báo cáo giám sát đầu tư các dự án. Tổng hợp báo cáo thống kê, các lĩnh vực của ngành theo định kỳ và các yêu cầu đột xuất khác.
          2.4. Tham mưu cho Giám đốc Sở quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện về công tác tài chính, tài sản, kế toán:
          - Chủ trì xây dựng trình Giám đốc Sở ban hành các quy chế, quy định, chính sách trong lĩnh vực tài chính, tài sản, kế toán thuộc thẩm quyền của Sở; tham mưu hướng dẫn và quản lý nhà nước về tài chính, tài sản đối với các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, tổ chức thu và quản lý các loại phí, lệ phí đúng quy định của Nhà nước; quản lý tài chính kế toán của Ban ATGT tỉnh (phần kinh phí được để lại theo quy định của ban và các nguồn kinh phí khác khi được Lãnh đạo Sở giao).
          - Thực hiện công tác kế toán tài vụ văn phòng, quản lý tài chính nguồn vốn sự nghiệp hành chính được cấp thẩm quyền giao cho cơ quan và tổ chức thực hiện kế hoạch thu - chi tài chính đúng quy định, quản lý sử dụng chi tiêu nguồn kinh phí đúng định mức và tiết kiệm.
          - Tham mưu duyệt dự toán kinh phí cho cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc. Quyết toán vốn sự nghiệp hành chính của cơ quan, vốn của các đơn vị sự nghiệp đúng quy định của Nhà nước.
          - Thực hiện quản lý tài chính, theo dõi tài sản đất đai, trụ sở, các tài sản của cơ quan. Lập kế hoạch năm, quý và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định.
          - Tham mưu công tác quản lý tài chính kế toán chuyên ngành.
          - Tham mưu theo dõi, đôn đốc công tác quyết toán các dự án do Sở GTVT làm Chủ đầu tư
          - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.
          3. Biên chế:
Phòng Kế hoạch tài chính có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng; không quá 09 công chức nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
- Trưởng phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của phòng.
- Phó Trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các đồng chí trong phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.
 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​
 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.
         
IV. Phòng Quản lý giao thông
          1. Chức năng:
Phòng Quản lý giao thông là phòng chuyên môn, tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; công tác an toàn giao thông liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông; công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt thuộc phạm vi được giao quản lý.
          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Xây dựng đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách chuyên ngành liên quan đến công tác quản lý, bảo trì hệ thống công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo trì hệ thống công trình giao thông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
- Phân loại, đánh giá, xếp loại các đường phục vụ tính cước vận tải. Cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; chấp thuận và giấy phép thi công công trình xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường thủy nội địa trên các tuyến được giao nhiệm vụ quản lý.
- Tổ chức, phối hợp các lực lượng của ngành và địa phương để thực hiện các biện pháp bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chống lấn chiếm hành lang ATGT; đề nghị chính quyền địa phương thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Phối hợp triển khai các dự án đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ ủy thác, đường tỉnh, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt theo nhiệm vụ giao: Phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính xây dựng kế hoạch sửa chữa định kỳ, đột xuất các công trình đường bộ, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt,…; chủ trì công tác nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Ban QLDA thực hiện nhiệm vụ bảo trì các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa, hạ tầng xe buýt.
- Tham mưu nâng cấp quản lý đường tỉnh lên quốc lộ; phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.
- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở; tham mưu thực hiện công tác đảm bảo giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai.
- Tham mưu về công tác điều tiết, phân luồng, tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn; theo dõi, tham mưu xử lý các vị trí mất an toàn giao thông; phát triển giao thông thông minh trên địa bàn tỉnh.
- Tham gia ý kiến chấp thuận địa điểm, chủ trương đầu tư đối với các dự án cửa hàng xăng dầu và các dự án đầu tư có đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.
          3. Biên chế:
Phòng Quản lý giao thông có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng; tối đa 09 công chức nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
- Trưởng phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của phòng.
- Phó Trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên trong phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.
 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​
 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.
         
V. Phòng Quản lý vận tải
          1. Chức năng:
       Phòng Quản lý vận tải là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động vận tải, thực hiện công tác đăng kiểm, đăng ký phương tiện thủy nội địa; thực hiện công tác bảo đảm trật tự ATGT trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.
          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Xây dựng đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực vận tải.
 - Tham mưu ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quản lý Nhà nước về lĩnh vực vận tải; thực hiện công tác đăng kiểm, đăng ký phương tiện thủy nội địa.
- Tham mưu, hướng dẫn thực hiện và tổ chức quản lý hoạt động vận tải, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
- Tham mưu công tác quản lý doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ vận tải theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu triển khai chỉ tiêu vận tải của ngành sau khi có thông báo chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của cấp có thẩm quyền.
- Thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ do tỉnh quản lý;
- Tham mưu công bố hoạt động cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.
- Tham mưu chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa, cảng thủy nội địa. Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông.
- Quản lý hoạt động của các đơn vị, tổ chức, cá nhân làm công tác vận tải và dịch vụ vận tải trên địa bàn tỉnh (trừ nhiệm vụ giám sát hoạt động xe buýt theo hợp đồng và phương án được phê duyệt, đã được UBND tỉnh giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông số 2 Thanh Hóa thực hiện tại Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 01/7/2019).
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải.
- Thực hiện công tác phòng chống bão lụt theo kế hoạch của Sở.
- Định kỳ hàng tháng tổng hợp số liệu vận tải hàng hóa (vận chuyển, luân chuyển), vận tải hành khách, vận tải hành khách bằng xe buýt (vận chuyển, luân chuyển), số liệu hàng hóa và hành khách qua cảng hàng không, số liệu hàng hóa qua các cảng biển, tổng doanh thu ngành vận tải trên địa bàn tỉnh.
- Cập nhật thông tin, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của phòng; rà soát văn bản thuộc lĩnh vực được giao và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.
          3. Biên chế:
Phòng Quản lý vận tải có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng; tối đa 09 công chức nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
- Trưởng phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của phòng.
- Phó Trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên trong phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.
 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​
 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.
         
VI. Phòng Quản lý Phương tiện & người lái
          1. Chức năng:
          Phòng Quản lý phương tiện và người lái là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; có chức năng tham  mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực phương tiện và người lái trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Công tác đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; Công tác đăng ký xe máy chuyên dùng; Công tác cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên người lái phương tiện thủy nội địa. Ngoài ra còn thực hiện những nhiệm vụ khác có liên khi  được Giám đốc Sở yêu cầu.
          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Xây dựng đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực PTNL;
- Quản lý công tác đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh, theo phân cấp quản lý; tổ chức sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;
- Cấp mới, cấp lại, thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô, mô tô theo quy định của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải;
- Tổ chức kiểm tra, cấp, đổi, thu hồi giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe cho đội ngũ giáo viên dạy lái xe; kiểm tra, cấp giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe;
- Chỉ đạo Trung tâm sát hạch lái xe thực hiện sát hạch lái xe cho cơ sở đào tạo lái xe thuộc quyền quản lý; kiểm tra, cấp, đổi, thu hồi giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động theo phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;
- Đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải;
- Thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới;
- Phối hợp quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới của các trung tâm kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo hoạt động kiểm định  tại đơn vị đăng kiểm trực thuộc theo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan của Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa;
- Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.
        - Phối hợp với phòng Kế hoạch tài chính, Văn phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ thu phí, Lệ phí sát hạch cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; xây dựng dự toán mua phôi, ấn chỉ, vật tư giấy phép lái xe hàng năm và các khoản Phí, lệ phí khác có liên quan.
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.
          3. Biên chế:
Phòng Quản lý Phương tiện và người lái có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng; không quá 09 công chức nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
- Trưởng phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của phòng.
- Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên trong phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.
 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​
 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.
            
VII. Phòng Quản lý giao thông nông thôn
          1. Chức năng:
Phòng Quản lý giao thông nông thôn là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.
          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham gia các đề án quy hoạch trong và ngoài ngành có liên quan đến lĩnh vực giao thông cấp huyện, xã;
- Tham mưu nâng cấp quản lý đường huyện lên đường tỉnh.
- Tham gia ý kiến chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đường GTVT khi các địa phương đề xuất.
- Tham mưu đầu tư, sửa chữa các cầu, tràn các tuyến đường GTNT của các địa phương.
- Xây dựng đề án, quy hoạch, cơ chế chính sách chuyên ngành liên quan đến công tác giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành các văn bản quản lý về giao thông nông thôn thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở.
- Tham mưu cho Lãnh đọa Sở thực hiện công tác quản lý như nước về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường huyện, xã trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu xây dựng giao kế hoạch vốn thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển GTNT, đồng thời kiểm tra, hướng dẫn quá trình thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh.
- Theo dõi, tổng hợp số liệu hạ tầng GTNT, kết quả thực hiện công tác GTNT để phục vụ quản lý và báo cáo đột xuất, định kỳ theo phần hành nhiệm vụ được giao.
- Hướng dẫn các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế, xây dựng và công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình GTNT trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với các huyện, thị kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất hệ thống đường GTNT để có biện pháp quản lý.
- Tham gia hội đồng nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng công trình GTNT theo các quy định pháp luật hiện hành.
- Tham gia công tác phối hợp Dân vận; công tác XDCS và thực hiện QCDC và chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tham mưu thẩm tra các xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Tham mưu công tác giảm nghèo; theo dõi, giúp đỡ xã có hộ nghèo từ 30% trở lên trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu góp ý quy hoạch GTNT của các địa phương.
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao.
          3. Biên chế:
Phòng Quản lý giao thông nông thôn có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng; không quá 06 công chức nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
- Trưởng phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của phòng.
- Phó Trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên trong phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.
 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​
 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.
         
VII. Phòng Thẩm định khoa học kỹ thuật
          1. Chức năng:
Phòng Thẩm định KHKT là phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở; quản lý của chủ đầu tư về đầu tư xây dựng; công tác ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ trong lĩnh vực giao thông.
          2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
         2.1. Chủ trì:
- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và thẩm định dự toán (gồm cả hồ sơ điều chỉnh tương ứng) các công trình giao thông theo quy định của của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
- Thẩm định, trình phê duyệt giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa theo phân cấp; thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ khắc phục hậu quả thiên tai đối với các tuyến đường tỉnh, soát xét trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam thẩm định, phê duyệt đối với các Quốc lộ được ủy thác quản lý.
- Thẩm định, trình phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán khảo sát, thiết kế các bước đối với các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của Sở GTVT và phân cấp, ủy quyền.
- Triển khai thực hiện, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng giao thông. Chủ động nghiên cứu, đề xuất và xây dựng bổ sung các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng công trình.
- Tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, triển khai về công tác khoa học kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực giao thông, phát triển giao thông thông minh trên địa bàn tỉnh.
- Tổng hợp, báo cáo về tình hình thực hiện chất lượng, tiến độ công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao.
- Xây dựng và trình Giám đốc Sở ban hành các văn bản quy định về công tác quản lý chất lượng; kiểm tra và hướng dẫn thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra về công tác quản lý chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ các công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh theo phân công, phân cấp, ủy quyền và kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.
- Tham mưu công tác giải quyết xử lý kỹ thuật hiện trường; tham mưu góp ý về quy mô kỹ thuật, thiết kế cơ sở đối với các dự án xây dựng công trình giao thông khi có yêu cầu.
- Tổng hợp, theo dõi tiến độ GPMB, thi công của các dự án do Bộ GTVT, các đơn vị thuộc Bộ GTVT triển khai trên địa bàn tỉnh khi được UBND tỉnh giao.
       2.2. Tham gia, phối hợp:
- Tham gia thẩm định công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá năng lực các đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công tham gia các dự án, công trình giao thông do Sở làm Chủ đầu tư khi có yêu cầu. Tham gia thẩm định, đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghệ thuộc lĩnh vực xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với phòng, ban trong công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cấp có thẩm quyền và công tác sự cố công trình....
- Tham gia công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai.
- Phối hợp với các phòng, ban tham gia ý kiến về công tác lập quy hoạch, chủ trương đầu tư, cấp phép, đấu nối, chấp thuận địa điểm, công tác GPMB.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.
        3. Biên chế:
Phòng Thẩm định KHKT có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng; không quá 09 công chức nằm trong tổng biên chế hành chính của Sở được UBND tỉnh giao hàng năm.
- Trưởng phòng: Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành hoạt động của phòng để tham mưu cho Lãnh đạo Sở theo chức năng nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tất cả các hoạt động của phòng.
- Phó Trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng trong việc thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở về nhiệm vụ được phân công; trực tiếp thực hiện, chỉ đạo, điều hành công việc của các chuyên viên trong phòng thuộc phạm vi được giao phụ trách.
 - Các chuyên viên: chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.​
 Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của Nhà nước, tỉnh và của Sở.
 
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
             1. Trưởng các phòng có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy định này tới từng cán bộ, công chức, người lao động thuộc quyền quản lý.  
              2. Cán bộ, công chức, người lao động có trách nhiệm thực hiện hiện nghiêm túc Quy định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những nội dung chưa phù hợp cần sửa đổi bổ sung, các phòng báo cáo bằng văn bản gửi về Văn phòng Sở để tổng hợp trình Giám đốc Sở xem xét quyết định.
              3. Các đơn vị thuộc Sở xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc đơn vị và báo cáo về Sở./.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn