Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 37

    Hôm nay: 1711

    Đã truy cập: 4733098

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức giám sát Đảng ủy – Tập thể lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

Sáng ngày 23/11/2021, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tiến hành giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Đảng ủy – Tập thể lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa.

Cập nhật: 23/11/2021

 Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi giám sát 

Qua giám sát cho thấy: Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Đảng ủy - Tập thể Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện các nghị quyết. Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chương trình trọng tâm, kế hoạch, quyết định về phát triển hạ tầng giao thông... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết trong năm 2020 và đến quý 3 năm 2021 đạt được những kết quả bước đầu, như: tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án lớn, trọng điểm về phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để tăng cường kết nối giữa Thanh Hóa với các tỉnh, thành bạn và giữa các địa phương trong tỉnh với nhau. Công tác quản lý Nhà nước về giao thông vận tải được tăng cường, trật tự an toàn giao thông được bảo đảm...Việc triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết đã giúp các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Ngành Giao thông vận tải nắm vững và có nhận thức sâu sắc về những định hướng lớn trong các nghị quyết của Đảng và trách nhiệm của ngành tham mưu, quản lý để nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy – Tập thể lãnh đạo Sở Giao thông vận tải. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới Đảng ủy – Tập thể lãnh đạo Sở tiếp tục bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Trong đó tập trung cao độ chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ như:

Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các nghị quyết, kết luận chuyên đề, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách trên lĩnh vực giao thông vận tải; thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép”, trong đó ưu tiên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, từng bước chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid-19” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chủ động giải quyết vấn đề bức xúc nảy sinh. Tập trung giải quyết và tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả những nội dung sau kết luận của kiểm tra, thanh tra và báo chí phản ánh liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách. Khẩn trương tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa thuộc lĩnh vực của Ngành. Chủ động rà soát và tham mưu sửa đổi, ban hành mới các cơ chế, chính sách trên lĩnh vực Ngành phụ trách phù hợp với tình hình thực tế. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo rà soát tất cả các nhiệm vụ, công việc được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao; đề ra các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ toàn khóa và từng năm. Tiếp tục rà soát, xác định những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và Ngành để tập trung giải quyết. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề lối làm việc của cơ quan, đơn vị; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc và các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, đổi mới tổ chức quản lý, gắn với thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031. Triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị “Về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung”. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tạo chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc. Thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và các năm tiếp theo, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị,… qua đó góp phần sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

Nguyễn Tiến Trung – Văn phòng Đảng ủy Sở

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn