Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 151

    Hôm nay: 1695

    Đã truy cập: 4733082

Công tác phát triển đảng của Đảng bộ Sở Giao thông vận tải

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải hiện có 10 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc, với số lượng 203 đảng viên. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ, đảng bộ bộ phận phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Hàng năm, Đảng ủy Sở chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để giới thiệu cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp, chú ý đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có trí thức và năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng và từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Công Đoàn, Đoàn Thanh niên là những tổ chức tham gia tích cực trong việc giới thiệu cán bộ đoàn viên ưu tú. Các chi bộ đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu; đồng thời làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng, đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để chi bộ lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng viên mới.

Đảng uỷ Sở luôn chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận căn cứ Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, BCH Trung ương và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phát triển Đảng, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình, thủ tục đảm bảo tính khách quan, dân chủ, công tâm. Trong đó, công tác thẩm tra, xác minh lý lịch luôn được làm chặt chẽ, đầy đủ; người viết lý lịch được hướng dẫn cụ thể rõ ràng, giúp cho quá trình đi thẩm tra, xét kết nạp nhanh. Do vậy, trong những năm qua công tác thẩm tra, xác minh lý lịch, các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét kết nạp được làm đúng quy trình đảm bảo chất lượng, hồ sơ kết nạp đảng gửi Đảng uỷ cấp trên xem xét chuẩn y kết nạp đều đạt kết quả tốt. Sau khi có Quyết định chuẩn y, Đảng uỷ chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới theo đúng quy định và thể hiện tính nghiêm túc, giúp cho đảng viên mới có được cảm nhận sâu sắc, thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Lễ kết nạp đảng viên mới

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới và các quần chúng cảm tình Đảng được làm thường xuyên, kịp thời; đảng viên mới kết nạp được đảng bộ giới thiệu về sinh hoạt với cấp uỷ nơi cư trú và công tác quản lý, giám sát, kiểm tra đối với đảng viên ở nơi cư trú được tiến hành thường xuyên, từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tính gương mẫu, đầu tàu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm gương cho quần chúng noi theo. Việc theo dõi xét chuyển đảng viên dự bị lên chính thức được thực hiện kịp thời đúng qui định Điều lệ Đảng, không có trường hợp nào để trể quá thời gian quy định.

Kết quả nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng uỷ Sở đã đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xét, kết nạp được 82 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 88 đảng viên dự bị; cử 59 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng đối tượng đảng; 88 đảng viên dự bị tham gia bồi dưỡng lớp đảng viên mới; từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay Đảng ủy đã đề nghị kết nạp được 06 đảng viên mới; xét gới thiệu đi học cảm tình đảng cho 15 quần chúng ưu tú; học lớp đảng viên mới cho 5 đồng chí.

Với kế hoạch và phương pháp làm hiệu quả, đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, hàng năm các đồng chí đều được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định 47 về những điều Đảng viên không được làm, được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tin tưởng giao nhiệm vụ.

Từ thực tiễn công tác phát triển Đảng của Đảng bộ Sở Giao thông vận tải trong thời gian qua và những kết quả đạt được, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, Xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng, bồi dưỡng niềm tin cho quần chúng để mỗi quần chúng không chỉ là người giác ngộ lý tưởng, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn mà còn là người ưu tú, xung kích trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ quan, gương mẫu thực hiện và cổ vũ lôi cuốn mọi người thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan. Từ hoạt động thực tiễn, các tổ chức đoàn thể lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức Đảng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Thứ hai, Các cấp ủy đảng và từng đảng viên trong Đảng bộ phải nhiệt tình và có trách nhiệm trong việc dìu dắt, giúp đỡ những quần chúng ưu tú. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy trong mọi lĩnh vực, trên cơ sở đó tạo cho quần chúng có ý thức tự phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình. Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, chính sách chủ trương của Đảng cho quần chúng. 

Thứ ba, Chỉ đạo chặt chẽ, giao trách nhiệm cho từng chi bộ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong từng quý, 6 tháng, 1 năm.

Thứ tư, Gắn công tác phát triển đảng viên với việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, cán bộ dự nguồn.

Thứ năm, Đảng bộ luôn luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của ngành, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ chính trị và chuyên môn mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải giao.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Đảng bộ Sở Giao thông vận tải luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh và nhiều năm liền Đảng bộ Sở Giao thông vận tải được công nhận đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyễn Tiến Trung - Văn phòng Đảng ủy Sở

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn