Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 131

    Hôm nay: 1329

    Đã truy cập: 10154878

Triển khai thực hiện Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Ngày 17/02/2022, Sở GTVT ban hành Công văn số 702/SGTVT-QLGT về việc triển khai thực hiện Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Cập nhật: 21/02/2022

Về một số nội dung chính:

- Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 để đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất với các quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Các công việc trong kế hoạch bảo trì công trình đường bộ sử dụng ngân sách Nhà nước, việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch bảo trì công trình đường bộ sử dụng ngân sách trung ương được quy định cụ thể tại Khoản 11, Điều 1 của Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT;

- Bổ sung quy định về trình tự, nội dung, trách nhiệm, danh mục các công trình liên quan đến việc đánh giá an toàn công trình đường bộ tại Khoản 14, Điều 1 Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT;

- Chi phí quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ được quy định cụ thể tại Khoản 18, Điều 1 Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT;

- Bổ sung, bãi bỏ, thay thế một số điều, khoản, điểm, phụ lục của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ GTVT, cụ thể: Bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 5, Điều 23, Điều 24; Thay thế các Phụ lục số I, Phụ lục số II, Phụ lục số IV và Phụ lục số V bằng Phụ lục số I, Phụ lục số II, Phụ lục số III và Phụ lục số IV ban hành kèm theo Thông tư này; Bổ sung Phụ lục số VI bằng Phụ lục số V ban hành kèm theo Thông tư này.

Nguồn: Phòng Quản lý giao thông 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn