Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 672

    Hôm nay: 2745

    Đã truy cập: 11289820

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 18-1-2023, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh.

Cập nhật: 19/01/2023

Một góc TP Thanh Hoá. (Ảnh minh hoạ)

Phong trào nhằm mục đích phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp Nhân dân, chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, khai thác tối đa tiềm năng, khát vọng đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại trong phạm vi toàn tỉnh và từng ngành, từng vùng, từng địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng đảm bảo đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong triển khai thực hiện.

Thông qua phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, biện pháp, giải pháp phát triển kết cầu hạ tầng theo hướng đồng bộ, phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị và việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lãng phí trên tất cả các lĩnh vực.

Nội dung phong trào tập trung vào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng và thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và được triển khai thực hiện từ năm 2022 đến năm 2030, chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (2022-2025) ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai trong Quý I-2023, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong năm 2025 để triển khai giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn 2 (2026-2030), trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 1, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiếp tục triển khai Giai đoạn 2 của phong trào thi đua và tổng kết vào năm 2030.

Để tổ chức thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, tại kế hoạch, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện thị xã, thành phố, MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể cấp tỉnh và các doanh nghiệp.

Trong đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch, các tiêu chí thỉ đua cụ thể về xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng; hướng dẫn, triển khai, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ; xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, chống lãng phí của cấp mình, ngành mình…

Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức phong trào thi đua trên địa bàn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng xây dựng các nhiệm vụ, kế hoạch nhằm phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của mỗi vùng, địa phương…

Các doanh nghiệp đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, quản trị hiện đại, nhằm nâng cao hiệu suất, nâng cao năng lực của doanh nghiệp.

Nguồn: Báo Thanh Hóa 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn