Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 134

    Hôm nay: 1674

    Đã truy cập: 4733061

Quyết định về việc thành lập các Tổ An toàn COVID-19 của cơ quan Sở Giao thông vận tải

Ngày 30/8/2021, Sở GTVT ban hành Quyết định số 863/QĐ-SGTVT về việc thành lập các Tổ An toàn COVID-19 của cơ quan Sở Giao thông vận tải

Cập nhật: 30/8/2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các Tổ An toàn COVID-19
của cơ quan Sở Giao thông vận tải
 
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HÓA
 
Căn cứ Luật phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-SGTVT ngày 29/01/2021 của Sở GTVT về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Giao thông vận tải;
Căn cứ Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;
Căn cứ Công văn số 12547/UBND-VX ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;
Căn cứ Công điện số 25/CĐ-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về GTVT thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập 06 Tổ An toàn COVID-19 của cơ quan Sở Giao thông vận tải gồm: (có danh sách kèm theo)
Điều 2. Nhiệm vụ của các Tổ An toàn COVID-19
Tổ an toàn COVID-19 có nhiệm vụ hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Sở triển khai thực hiện ở cơ quan sở:
1. Trước giờ làm việc
- Kiểm tra các điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc (Nước sát khuẩn, vệ sinh - khử khuẩn nơi làm việc; các yêu cầu về 5K, ...).
- Kiểm tra, nhắc nhở người lao động trong Tổ thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, theo đúng quy định 5K.  
- Kiến nghị Tổ trưởng báo cáo Lãnh đạo sở yêu cầu người lao động khắc phục ngay tình trạng mất an toàn về công tác phòng dịch hoặc khi phát hiện người lao động có biểu hiện nghi nhiễm, để khoanh vùng, cách li, xử lý kịp thời.
- Tổ trưởng ghi vào “Phiếu đánh giá An toàn COVID-19” (Theo mẫu) gửi cho Văn phòng tổng hợp qua nhóm Zalo hoặc email.
2. Trong giờ làm việc
- Theo dõi phát hiện kịp thời những trường hợp người lao động vi phạm về nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh hoặc có dấu hiệu nghi nhiễm báo ngay cho Tổ trưởng, để thông tin kịp thời đến Lãnh đạo sở, Văn phòng để xử lý.
- Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở người lao động trong Tổ thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch 5K theo đúng quy định và khuyến cáo của cơ quan Y tế trong suốt quá trình làm việc.
- Tuyên truyền, phổ biến những thông tin, biện pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến toàn thể người lao động trong tổ được biết cùng nhau thực hiện.
3. Kết thúc buổi làm việc
- Nhắc nhở người lao động thực hiện các biện pháp vệ sinh, lau dọn, sát khuẩn tại khu vực làm việc của mình, đặc biệt là các bề mặt, tay nắm; đổ rác thải ...
- Ghi “Phiếu đánh giá An toàn COVID-19”, gửi cho Văn phòng tổng hợp về công tác phòng chống dịch bệnh trong ngày và những kiến nghị đề xuất (qua Zalo hoặc Email).   
 4. Đối với Tổ 1 (Tổ Văn phòng sở - Công đoàn ngành) ngoài việc thực hiện các nội dung trên còn có nhiệm vụ:
- Tổ chức kiểm soát người ra, vào cơ quan Sở GTVT trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Quy trình kiểm soát kèm theo).
- Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương truy vết F1, F2, F3; xét nghiệm, cách lý, khoanh vùng …
5. Chế độ hoạt động và thông tin báo cáo
- Tổ An toàn COVID-19 hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Văn phòng thiết lập nhóm Zalo gồm thành viên các Tổ An toàn COVID-19 để cung cấp, phản ánh thông tin kịp thời.
 - Hàng ngày, đầu giờ làm việc và kết thúc ca làm việc, Văn phòng tiếp nhận các “Phiếu đánh giá An toàn COVID-19”, tổng hợp ghi vào sổ “Nhật ký An toàn COVID-19”, kèm theo kiến nghị, đề xuất với người lao động (nếu có) và báo cáo Lãnh đạo sở.
 - Khi có thông báo dịch bệnh được kiểm soát, không còn ca lây nhiễm ngoài cộng đồng các Tổ An toàn COVID-19 sẽ tạm dừng hoạt động và sẽ được kích hoạt trở lại khi có nguy cơ xuất hiện dịch bệnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh vướng mắc thì sẽ được xem xét điều chỉnh phù hợp
Chánh Văn phòng, các ông, bà có tên ở Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 Giám đốc 
( đã ký )
 
DANH SÁCH
THÀNH VIÊN CÁC TỔ AN TOÀN COVID-19
(Kèm theo Quyết định số 863/QĐ-SGTVT ngày  30/8/2021 của Giám đốc Sở GTVT)
 
Tên tổ
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Số điện thoại
Tổ 1:
Văn phòng - Công đoàn ngành
1. Ông Phạm Hoài Nam
Chánh Văn phòng
Tổ trưởng
0943.077.099
2. Ông Mai Xuân Tình
Phó Chánh Văn phòng
Tổ phó
0983.022.001
3. Bà Nguyễn Thị Thúy
Chuyên viên Văn phòng
Tổ viên
0917.646.051
4. Ông Lê Văn Chiến
Bảo vệ cơ quan
Tổ viên
0912.034.330
5. Ông Lê Đình Điền
Bảo vệ cơ quan
Tổ viên
0378.570.587
6. Ông Ngô Minh Chức
Bảo vệ cơ quan
Tổ viên
0987.612.616
7. Bà Nguyễn Thị Nga
Vệ sinh cơ quan
Tổ viên
0845.975.609
Tổ 2:
Kế hoạch tài chính
1. Ông Phạm Văn Chung
TP KHTC
Tổ trưởng
0912.211.549
2. Bà Trần Thị Kim Thoa
Chuyên viên phòng KHTC
Tổ viên
0904.299.977
3. Ông Lê Ngọc Phương
Chuyên viên phòng KHTC
Tổ viên
0904.567.383
Tổ 3:
Quản lý giao thông - Giao thông nông thôn
1. Ông Lý Văn Thích
TP QLGT
Tổ trưởng
0983.627.122
2. Ông Hoàng Văn Tuyển
PTP QLGT
Tổ viên
0912.028.863
3. Ông Trịnh Quốc Tuấn
Chuyên viên phòng QLGT
Tổ viên
0974.367.111
Tổ 4:
Quản lý vận  tải
1. Ông Vũ Minh Thuận
TP QLVT
Tổ trưởng
0912.186.518
2. Ông Mai Văn An
Chuyên viên phòng QLVT
Tổ viên
0986.204.533
3. Ông Mai Văn Phương
Chuyên viên phòng QLVT
Tổ viên
0984.523.961
Tổ 5:
Quản lý phương tiện và người lái - VP Ban ATGT tỉnh - Trung tâm KHCĐ
1. Ông Lại Thế Khái
TP QLPTNL
Tổ trưởng
0916.599.929
2. Ông Phạm Văn Thuận
Chuyên viên phòng QLPTNL
Tổ viên
0973.911.980
3. Ông Nguyễn Văn Minh
Chuyên viên phòng QLPTNL
Tổ viên
0915.799.665
Tổ 6:
Thẩm định KHKT
 
1. Ông Trịnh Xuân Nguyên
TP Thẩm định KHKT
Tổ trưởng
0913.373.727
2. Ông Nguyễn Đăng Dinh
PTP Thẩm định KHKT
Tổ viên
0936.326.838
3. Nguyễn Đức Trình
Chuyên viên phòng TĐ KHKT
Tổ viên
0989103217
 
 
 
 
 
 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn