Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 36

    Hôm nay: 956

    Đã truy cập: 4608758

Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa

Ngày 03/9/2021, Sở GTVT ban hành Quyết định số 867/QĐ-SGTVT về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19
của Sở Giao thông vận tải
 
 GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THANH HÓA
 
Căn cứ Luật phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 22/9/2009 của UBND tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về GTVT thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 3436/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Công văn số 13605/UBND-VX ngày 03/9/2021 của UBND tỉnh về khẩn trương thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Giao thông vận tải (sau đây gọi là Trung tâm chỉ huy) gồm các ông/bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Văn Khiên, Giám đốc Sở                    - Chỉ huy trưởng;
2. Ông Vương Quốc Tuấn, PGĐ Sở                            -  Phó chỉ huy trưởng thường trực;
3. Ông Nguyễn Đức Trung, PGĐ Sở                            -  Phó chỉ huy trưởng;
4. Ông Phạm Văn Tuấn, PGĐ Sở                                -  Phó chỉ huy trưởng;
5. Ông Phạm Hoài Nam, Chánh Văn phòng                -  Thành viên;
6. Ông Vũ Minh Thuận, TP Quản lý vận tải                  -  Thành viên;
7. Ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh tra Sở             -  Thành viên;
8. Ông Lý Văn Thích, TP Quản lý Giao thông              -  Thành viên;
9. Ông Lại Thế Khái, TP Quản lý PTNL                        -  Thành viên;
10. Ông Phạm Văn Chung, TP Kế hoạch Tài chính     -  Thành viên;
11. Ông Trịnh Xuân Nguyên, TP Thẩm định KHKT       - Thành viên;
12. Ông Đinh Quang Trung, TP Quản lý GTNT            -  Thành viên;
13. Ông Lâm Minh Phúc, Giám đốc TT ĐKXCG           - Thành viên;
14. Ông Phan Thanh Hải, HT Trường TCN GTVT        - Thành viên;
15. Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch CĐ ngành GTVT       - Thành viên;
16. Ông Lê Như Tiên Phong, BT Đoàn TNCS HCM      - Thành viên.
Điều 2. Trụ sở làm việc và địa chỉ tiếp nhận cung cấp thông tin.
1. Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 Sở GTVT có địa chỉ số 42, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
2. Đường dây nóng:
- Tiếp nhận, xử lý về lĩnh vực vận tải:
+ Ông Vũ Minh Thuận            ĐT: 0903.778.239
+ Ông Trần Nam Hải              ĐT: 0975.892.299
- Tiếp nhận, xử lý về lĩnh vực giao thông
+ Ông Lý Văn Thích                ĐT: 0949.777.945
+ Ông Hoàng Văn Trung         ĐT: 0913.538.399
- Tiếp nhận, xử lý về lĩnh vực thanh tra giao thông
+ Ông Trịnh Ngọc Minh           ĐT: 0903.253.416
+ Ông Vương Quốc Quân       ĐT: 0904.171.425
Đường dây nóng ứng trực, tiếp nhận, xử lý mọi thông tin 24/24 giờ; báo cáo Trung tâm chỉ huy, Lãnh đạo sở kịp thời.
3. Địa chỉ cung cấp thông tin: các thông tin về phòng, chống dịch COVID-19 liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở GTVT Thanh Hóa, địa chỉ: https://sgtvt.thanhhoa.gov.vn. 
Điều 3. Nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của Trung tâm chỉ huy.
1. Tiếp nhận, tổng hợp, tham mưu đảm bảo kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh trong các hoạt động liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, các Bộ, ngành trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
2. Tiếp nhận các thông tin khẩn cấp, các vấn đề phát sinh về tình hình dịch bệnh và các vấn đề khác liên quan trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời; trường hợp vượt quá thẩm quyền, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh để chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải quyết quyết liệt, kịp thời trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 không để dịch bệnh lây lan.
3. Phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, khó khăn, vướng mắc của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
4. Kiểm tra, đôn đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; tham mưu triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
5. Trung tâm chỉ huy báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định.
6. Các thành viên Trung tâm chỉ huy chủ động, thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, nội dung chỉ đạo của cấp trên để kịp thời thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả; làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tham gia thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chỉ huy trưởng (có phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo).
Trung trâm chỉ huy tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, các ông, bà có tên ở Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC
đã ký)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa

Chịu trách nhiệm : Trưởng Ban biên tập

Địa chỉ: 42 Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa

Điện thoại: (02373)852.360; Fax: (02373)855.129; Email: sgtvt@thanhhoa.gov.vn